We help the world growing since 2012

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2012-nji ýyldan bäri professional grafit elektrod öndürijisi we eksportçysy Hebei Yidong Carbon Products Co. Týanjinin portuna.
Grafit elektrodlary we uglerod elektrodlaryny gaýtadan işlemekde we öndürmekde ýöriteleşýäris. Önümlerimiz Hytaýda gowy satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Russiýa we Amerika eksport edilýär.
Esasy önümlerimiz, adaty kuwwatly grafit elektrodyna (RP), ýokary güýçli grafit elektrodyna (HP), ýokary emdirilen grafit elektrodyna (IP), Ultra ýokary güýçli grafit elektrodyna (UHP), Impregnasiýa bölünip bilinýän grafit elektrodlary we uglerod elektrodlarydyr. grafit blok, Grafit blok, Hasaplanan nebit koksy we ýokary dykyzlykly uglerod elektrodlary.

Grafit elektrody, esasan, metallurgiýa senagaty we kalsiý karbidi, Elektrik arkasy peçinde demir we polat eritmek ýaly fosfor-himiýa senagaty we senagat kremniý, sary fosfor, ferroalloý, titaniýa şlak, goňur birleşdirilen alýumini suwasty ýaýly peçde eritmek üçin ulanylýar. Çig mallary garyşdyrmak, hasaplamak, ezmek, barlamak, ýüklemek, ýugurmak, emele getirýän çyzyk, çörek bişirmek, emdirmek enjamlary, grafitizasiýa liniýasy we işleýiş we şekillendiriş liniýasyny öz içine alýan doly önümçilik liniýamyz bar.
Önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin tejribeli inersenerlerimiz we berk hil gözegçilik ulgamy bar. Şeýle hem, professional gaplamak we daşamak çözgüdimizi hödürläp bileris.
Biziň kompaniýamyz "siwilizasiýanyň karz kärhanasy", "şertnamany agyr karz kärhanasy", "sarp edijilere ynanýan bölümler" we ş.m. ýaly köp sanly atlara eýe boldy. Müşderilere birinji derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek isleýäris. bütin dünýäde we Hytaýda uglerod önümlerini ygtybarly üpjün ediji boluň.

Kompaniýanyň medeniýeti

Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd hemişe "Ösüş, innowasiýa, kämillige ymtylmak we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy" kärhanasynyň ruhuna eýerýär.Bizde güýçli tehnologiýa topary, ösen önümçilik enjamlary we ýokary netijeli dolandyryş topary bar.
Müşderileriň islegi biziň maksadymyz. Müşderileriň üstünligi biziň üstünligimizdir.

Biz dabaraly söz berýäris:
- Müşderiniň ajaýyp profilini döretmek, müşderiniň maksatly önümleri we hyzmatlary üpjün etmelidigine düşünmek.
- Müşderileriň yzygiderli ösýän güýç talaplaryny kanagatlandyrmak we hyzmat etmek, müşderiler üçin uzak möhletleýin bäsdeşlik we bazar mümkinçiliklerini döretmek.
- Müşderileriň isleglerine çalt jogap berip biljek çekmek, ibermek, önüm saklamak we ş.m. üçin ýöriteleşdirilen hyzmat guramalaryny döretmek.
- Müşderiler bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamak, üpjün edilýän önümleriň müşderileriniň ulanylyşyny yzarlamak, üpjün edilýän önümler üçin maslahat hyzmatlaryny bermek.
-Biz müşderileriň pikirlerine 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.
-Biz müşderiler bilen win-win hyzmatdaşlygyny gazanmak isleýäris.

Baş müdiriň çykyşy

“Hebei Yidong Carbon Products Ltd.” -e beren ünsüňiz we goldawyňyz üçin sag boluň Häzirki wagtda önümlerimiz diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem Europeewropada, Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki sebitlerde, Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd Hytaýda iň oňat bäsdeşlik üpjün edijileriniň birine öwrüldi. Ösmek we güýçlenmek üçin kärhanalaryň esasy başarnyklary bolmaly. Biziň kompaniýamyz dünýä ykdysady tendensiýasyna düşünmek üçin ylym we tehnologiýany ulanar.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd hemişe "Ösüş, innowasiýa, kämillige ymtylmak we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy" käriniň ruhuna eýerýär .Bizde güýçli tehnologiýa topary, ösen önümçilik enjamlary, ýokary netijeli dolandyryş topary we birinji synp bar önümlerimiziň hilini kepillendirmek üçin satuwdan soň.
“Yidong” -y saýlamak ynamy saýlamakdyr. Müşderilerimize ýokary hilli önümler, ajaýyp tehnologiýa üpjünçiligi we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bermegi dowam etdireris.