We help the world growing since 2012

Grafit

Gysga düşündiriş:

Diametri 300mm - 800mm ýa-da talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen gaýtadan işlemek.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Grafit materialdan ýasalan, çüýlenýän.Adamzat grafit haçlary ulanmagyň uzak taryhyna eýe.Iň irki adamlar tebigy grafit (ýalpyldawuk grafit we toprakly grafit) we palçyk, şlak ýa-da gum boş ýerlere garyşdyrypdyrlar we metallary eritmek üçin grafit çüýleri ýasamak üçin küýzegärçilik önümleri ulanylýar (mis, demir, polat we ş.m.).Grafitiň ýokary mehaniki güýji, refraktorlygy, ýylylyk geçirijiligi bar, köp eremegine çydap biler we ýokary temperatura ergininiň eroziýasyna garşy durup biler.Grafit çeýe çeýe demir, çoýun polat, mis ergin, sink ergin, mis lehim we ş.m. eredip biler. Häzirki zaman senagatynyň ösmegi bilen dürli metal senagatlary dürli metallary eretmek üçin elektrik peçlerini ulanýarlar, şonuň üçin tebigy grafit ulanyp grafit çüýleri ulanmak material çäklendirildi.Şeýle-de bolsa, kiçi göwrümli senagat erişleriniň köpüsi grafitiň bu görnüşini ulanmagy dowam etdirýärler.
XIX asyryň ahyrynda emeli grafit döräli bäri adamlar emeli grafiti grafit çüýlerine öwrüpdirler.Materialsokary arassa nepis gurluşly grafit, ýokary güýçli grafit, aýna uglerod we ş.m. öndürmek we öndürmek, bu materiallardan ýasalan grafit haç çüýleri grafit çüýleriniň ulanylyş gerimini giňeldýär. Metallary eritmekden başga-da, grafit çüýleri hem ulanylýar. altyn we kümüş ýaly gymmat bahaly metallary arassalamak., Atom energiýasy urany eritmek, ýarymgeçiriji material kremniý ýeke kristal, germaniý ýeke kristal önümçiligi we dürli himiki derňewde ulanylýar.
Grafit çüýleri tebigy grafit çüýleri, adam tarapyndan döredilen grafit çüýleri, ýokary arassa grafit haç çüýleri, witrus uglerod çüýleri we ş.m. maddy aýratynlyklaryna görä bölünýär.Maksada görä polat çüýler, mis çüýler, altyn çüýler we analitiki haçlar bar.

Aýratynlyklary
Içerki grafit haçly önümleriniň önümçilik tehnologiýasy derejesi, import edilen haç çüýşelerine ýetdi ýa-da ondan ýokary boldy.Domesticokary hilli içerki grafit çüýleri aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
1. Grafit çüýşeleriniň ýokary dykyzlygy haçlylary iň gowy ýylylyk geçirijiligine öwürýär we ýylylyk geçirijiligi beýleki import edilýän haçlylara garanyňda ep-esli gowudyr.;Grafit çüýlenýän Grafit.
2. Grafit çüýşäniň ýörite syrçaly gatlagy we dykyz galyplaýyş materialy bar, bu önümiň poslama garşylygyny ep-esli gowulandyrýar we hyzmat möhletini uzaldýar.
3. Grafitdäki möhüm grafit komponentleriniň hemmesi ýylylyk geçirijiligi bilen tebigy grafitdir.Grafit gyzdyrylandan soň, çalt sowadylmagy sebäpli ýarylmazlygy üçin derrew sowuk metal stoluň üstünde goýulmaly däldir.
Grafit
Bejeriş
1. Möhümiň spesifikasiýa sany misiň (kg) kuwwatydyr
2. Grafit çüýrän ýerde gurak ýerde ýa-da agaç taýakda saklanmalydyr.
3. Daşaýarkaňyz seresap boluň, taşlamak we silkmek düýbünden gadagan.
4. Ulanylmazdan ozal ony guradyjy enjamlar ýa-da peç bilen bişirmeli we temperatura kem-kemden 500 ° C çenli ýokarlanýar.
5. Ojak örtüginiň ýokarky agzyny geýmezligi üçin, peçiň agzynyň aşagyna çüýremeli.
6. Materiallary goşmak, eriş mukdaryna esaslanmalydyr.Gaty köp material goşmaň we çüýränleriň gysylmagynyň öňüni alyň.
7. Peçiň daşyndan we gysgyçly gysgyç, çüýlenýän görnüşe laýyk gelmelidir.Gysgyçyň orta bölegi, çüýränleriň güýç bilen zaýalanmagynyň öňüni almaly.
8. Eredilen şlak we koksy çüýleneniň içki we daşarky diwarlaryna çykanyňyzda, çüýränlere zeper ýetmeginiň öňüni alyň.
9. Çybyk bilen peç diwarynyň arasynda amatly aralyk saklanmaly we çüýşäni peçiň ortasyna goýmaly.
10. usangyç gurallaryny we goşundylary ýerlikli ulanmak, çüýränleriň hyzmat möhletini azaldar.
11. Ulanylanda, çüýşäni hepdede bir gezek öwürmek, haçly adamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.
12. Güýçli poslaýjy alawyň haçyň gyrasyna we aşaky depesine göni sepilmeginiň öňüni alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler