We help the world growing since 2012

Grafit möhümdir

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Grafit materialyndan ýasalan, çüýlenýän.Adamzadyň grafit çüýlerini ulanmagyň uzak taryhy bar.Iň irki adamlar tebigy grafit (ýalpyldawuk grafit we toprakly grafit) we palçyk, şlak ýa-da gum boş ýerlere garyşdyrypdyrlar we metallary eritmek üçin grafit çüýleri ýasamak üçin küýzegärçilik önümleri ulanylýar (mis, demir, polat we ş.m.).Grafitiň ýokary mehaniki güýji, refraktorlygy, ýylylyk geçirijiligi bar, köp eremegine çydap bilýär we ýokary temperatura ergininiň eroziýasyna garşy durup bilýär.Grafit çüýşesi çeýe demir, çoýun polat, mis garyndysy, sink ergini, mis lehim we ş.m. eredip biler. Häzirki zaman senagatynyň ösmegi bilen dürli metal senagatlary dürli metallary eretmek üçin elektrik peçlerini ulanýarlar, şonuň üçin tebigy grafit ulanyp grafit çüýleri ulanylýar. material çäklendirildi.Şeýle-de bolsa, kiçi göwrümli senagat eredijileriniň köpüsi bu grafitiň ulanylmagyny dowam etdirýärler.
XIX asyryň ahyrynda emeli grafit döräli bäri adamlar emeli grafitleri grafit çüýlerine öwrüpdirler.Highokary arassa nepis gurluşly grafit, ýokary güýçli grafit, aýna uglerod we ş.m. öndürmek we öndürmek, bu materiallardan ýasalan grafit çüýleri grafit haç çüýşeleriniň ulanylyş gerimini giňeldýär. Metallary eretmekden başga-da grafit çüýleri hem ulanylýar. altyn we kümüş ýaly gymmat bahaly metallary arassalamak., Atom energiýasy urany eritmek, ýarymgeçiriji material kremniý ýeke kristal, germaniý ýeke kristal önümçiligi we dürli himiki derňew üçin ulanylýar.
Grafit çüýleri tebigy grafit çüýleri, adam tarapyndan döredilen grafit çüýleri, ýokary arassa grafit haç çüýleri, witreus uglerod çüýleri we ş.m. maddy aýratynlyklaryna bölünýär.Maksada görä polat çüýler, mis çüýler, altyn çüýler we analitiki haçlar bar.

Aýratynlyklary
Içerki grafit haçly önümleriniň önümçilik tehnologiýasy derejesi, import edilýän haçly çüýşelere ýetdi ýa-da ondan ýokary boldy.Domesticokary hilli içerki grafit çüýleri aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
1. Grafit çüýşeleriniň ýokary dykyzlygy haçly çüýleri iň gowy ýylylyk geçirijiligine öwürýär we ýylylyk geçirijiligi beýleki import edilen haçlylara garanyňda ep-esli gowudyr.;Grafit çüýlenýän Grafit.
2. Grafit çüýşäniň aýratyn syrçaly gatlagy we dykyz galyplaýyş materialy bar, bu önümiň poslama garşylygyny ep-esli gowulandyrýar we hyzmat möhletini uzaldýar.
3. Grafitde çüýrän grafit komponentleriniň hemmesi ýylylyk geçirijiligi bilen tebigy grafitdir.Grafit çüýrän gyzdyrylandan soň, çalt sowadylmagy sebäpli ýarylmazlygy üçin derrew sowuk metal stoluň üstünde goýulmaly däldir.
Graphite crucible
Bejeriş
1. Möhümiň spesifikasiýa sany misiň (kg) kuwwatydyr
2. Grafit çüýrän ýerde, gurak ýerde ýa-da agaçdan ýasalan ýerde saklanmalydyr.
3. Daşaýarka seresaplylyk bilen işlediň, taşlamak we silkmek düýbünden gadagan.
4. Ulanylmazdan ozal guradyjy enjamlar ýa-da peç bilen bişirilmeli we temperatura kem-kemden 500 ° C çenli ýokarlanýar.
5. Ojak örtüginiň haçanyň ýokarky agzyny geýmezligi üçin, çüýi peçiň agzynyň aşagyna goýmaly.
6. Materiallary goşmak, çüýrän erän mukdara esaslanmalydyr.Gaty köp material goşmaň we çüýränleriň gysylmagynyň öňüni alyň.
7. Peçiň daşyndan we gysgyçdan ýasalan gysgyç, çüýşäniň şekiline laýyk gelmelidir.Gysgyçyň ortaky bölegi çüýleriň güýç bilen zaýalanmagynyň öňüni almaly.
8. Eredilen şlaklary we koklary çüýşäniň içki we daşarky diwarlaryna çykaranyňyzda, çüýrän zeper ýetmeginiň öňüni alyň.
9. Çeňňek bilen peçiň diwarynyň arasynda amatly aralyk saklanmaly we çüýşäni peçiň ortasyna goýmaly.
10. usangyjy gurallary we goşundylary ýerlikli ulanmak, çüýränleriň hyzmat ediş möhletini azaldar.
11. Ulanylanda, çüýşäni hepdede bir gezek öwürmek, haçly adamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.
12. Güýçli poslaýjy alawyň haçyň gyrasyna we aşaky depesine göni sepilmeginiň öňüni alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler