We help the world growing since 2012

Iň soňky grafit elektrod sitatalary (26-njy dekabr)

Häzirki wagtda grafit elektrodlarynyň ýokary akymynda az kükürtli koksyň we kömür çukurynyň bahasy birneme ýokarlandy we iňňe koksynyň bahasy henizem ýokary derejede.Elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokarlanmagynyň faktorlaryndan başga-da, grafit elektrodlarynyň önümçilik bahasy henizem ýokary.Grafit elektrodlarynyň aşaky akymy, demirgazyk sebitde güýzde we gyşda daşky gurşawy goramak çäklendirmeleri sebäpli içerki polat nokatlarynyň bahasy peseldi, aşaky isleg azaldy, polat fabrikleri önümçiligi işjeň çäklendirdi we önümçiligi togtatdy, işe başlamady we gowşak boldy amallary.Grafit elektrod bazarynyň iberilmegi henizem öňünden sargytlaryň ýerine ýetirilmegine esaslanýar.Grafit elektrod kompaniýalarynda inwentar basyş ýok.Grafit elektrod bazaryndaky täze sargytlar çäklidir, ýöne üpjünçilik tarapy tutuşlygyna berk we grafit elektrod bazaryndaky bahalar durnuklylygyna galýar.
Bu hepde içerki grafit elektrod bazary güýçli garaşmak we görmek atmosferasyna eýe.Endylyň ahyrynda möwsümleýin täsirler sebäpli demirgazyk sebitdäki polat fabrikleriniň işleýiş tizligi peseldi, günorta sebitiň önümçiligi bolsa elektrik çäklendirmeleri sebäpli çäklendirilmegini dowam etdirýär.Çykyş kadadan pes.Şol döwür bilen deňeşdirilende grafit elektrodlaryna bolan isleg birneme azaldy.Şeýle hem esasan isleg boýunça satyn alýar.
Eksport nukdaýnazaryndan: Recentlyakynda daşary ýurtlarda köp soraglar edildi, ýöne köpüsi indiki ýylyň birinji çärýeginde.Şonuň üçin hakyky sargytlar kän däl we olar köplenç garaşýarlar.Içerki bazarda, irki döwürde käbir petek zawodlarynyň bahasynyň arzanlamagy sebäpli käbir söwdagärleriň mentaliteti birneme üýtgeýär, beýleki esasy grafit elektrod öndürijileri bolsa durnuklylyga ünsi jemleýärler.Ofylyň ahyrynda käbir öndürijiler serişdeleri yzyna alýarlar we sprin öndürijilik edýärler.Şonuň üçin grafit elektrodyň bahalarynyň birneme üýtgemegi adaty zat.
Global grafit elektrod öndürijileriniň arasynda GrafTech International, Showa Denko KK, Tokai Carbon, Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd., Graphite India Limited (GIL) we başgalar bar. Global iki sany grafit elektrod öndürijisi bilelikde 35-den gowrak Bazar paýy.Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti häzirki wagtda dünýäniň iň uly grafit elektrod bazarydyr, bazaryň takmynan 48% -ini tutýar, ondan soň Europeewropa we Demirgazyk Amerika bar.
2020-nji ýylda global grafit elektrod bazary 36,9 milliard ýuana ýetdi we 2027-nji ýylda ýyllyk ösüş depgini (CAGR) 3,5 göterim bilen 2027-nji ýylda 47,5 milliard ýuana ýeter diýlip garaşylýar.


Iş wagty: 27-2021-nji dekabry