We help the world growing since 2012

Grafit elektrodyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär.

Üpjünçilik tarapy hem, çykdajy tarapy hem oňyn, grafit elektrodlaryň bazar bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär.

Häzirki wagtda Hytaýda grafit elektrodlarynyň bahasy ýokarlandy.2021-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Hytaýda esasy grafit elektrodlarynyň ortaça bahasy 21,821 ýuana / tonna, geçen hepdäniň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2.00% ýokarlandy we bahalar geçen aýyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7.57% ýokarlandy. ýylyň başynda bahasy.39,82% ösüş, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 50,12% ýokarlandy.Bu bahanyň ýokarlanmagy henizem çykdajylaryň we üpjünçiligiň oňyn täsirleri bilen täsir edýär.

Bahasy nukdaýnazaryndan: grafit elektrodlary üçin ýokary akym çig malynyň umumy bahasy henizem ýokarlan tendensiýany görkezýär.Noýabr aýynyň başynda pes kükürtli nebit koksynyň bahasy 300-600 ýuana / tonna ýokarlandy, pes kükürtli kalsinli koksuň bahasy bir wagtda 300-700 ýuana / tonna ýokarlandy we iňňe koksynyň bahasy 300 ýokarlandy -500 ýuana / tonna;kömür çukurynyň bahasynyň garaşylmagyna garaşylýar, ýöne bahasy henizem ýokary, grafit elektrod bazarynyň umumy bahasy ep-esli ýokarlandy.

Üpjünçilik nukdaýnazaryndan: Häzirki wagtda grafit elektrod bazarynyň umumy üpjünçiligi gaty berk, esasanam aşa güýçli kiçi we orta ölçegli grafit elektrodlary.Käbir grafit elektrod kompaniýalary kompaniýalaryň üpjünçiliginiň gatydygyny we üpjünçiligiň belli bir basyş astyndadygyny aýdýarlar.Esasy sebäpler:

1. Esasy grafit elektrod kompaniýalary, esasan, aşa güýçli uly göwrümli grafit elektrodlaryny öndürýärler.Kiçi we orta göwrümli grafit elektrodlary az bazarda öndürilýär we üpjünçilik gaty kyn.
2. Dürli welaýatlaryň elektrik energiýasyny çäklendirmek syýasaty henizem durmuşa geçirilýär we käbir sebitlerde elektrik çäklendirmesi haýallaşdyryldy, ýöne grafit elektrod bazarynyň umumy başlangyjy henizem çäklendirilen.Mundan başga-da, käbir sebitlere gyşky daşky gurşawy goramak önümçiligini çäklendirmek habarnamasy berildi we Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň täsiri astynda çäk Önümçiligiň gerimi giňeldi we grafit elektrodlarynyň çykarylyşynyň azalmagyna garaşylýar.
3. Mundan başga-da, grafitizasiýa prosesi çeşmeleri çäkli güýjüň we önümçiligiň täsiri astynda ýetmezçilik edýär, bu bolsa bir tarapdan grafit elektrodlarynyň uzak wagtlap öndürilmegine sebäp bolýar.Beýleki tarapdan, grafitizasiýany gaýtadan işlemegiň bahasynyň ýokarlanmagy, doly däl grafit elektrod kompaniýalarynyň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy.

Talap tarapy: Häzirki wagtda grafit elektrod bazaryna umumy isleg esasan durnukly.Çäklendirilen naprýa productioneniýe önümçiliginiň täsiri astynda aşaky polat degirmenleriniň grafit elektrodynyň ýetmezçiligi polat fabriginiň grafit elektrodlaryny satyn almak mentalitetine täsir edýär.Şeýle-de bolsa, grafit elektrod bazary berk üpjün edilýär we bahalar ýokarlanýar.Gyjyndyryjy, polat fabriklerinde belli bir doldurma islegi bar.

Eksport: Hytaýyň grafit elektrod eksport bazaryndaky häzirki öndürijiliginiň öňki döwür bilen deňeşdirilende gowulaşandygy we käbir grafit elektrod kompaniýalarynyň eksport sargytlarynyň köpelendigi habar berildi.Şeýle-de bolsa, asewraziýa Bileleşiginiň we Europeanewropa Bileleşiginiň zyňylmagyna garşy Hytaýyň grafit elektrod eksportyna henizem belli bir basyş bar we eksport bazarynyň umumy görkezijisi oňyn we negatiw faktorlar biri-biri bilen baglanyşykly.

Häzirki bazar oňyn:

1. Dördünji çärýekde käbir eksport sargytlary gaýtadan gol çekildi we daşary ýurt kompaniýalary gyşda ätiýaçlyk etmeli boldular.
2. Eksport deňiz ýükleriniň nyrhy azaldy, eksport gämileriniň we port konteýnerleriniň dartgynlygy azaldy we grafit elektrodlaryň eksport sikli azaldy.
3. asewraziýa Bileleşiginiň taşlama garşy gutarnykly karary 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda resmi taýdan durmuşa geçiriler. Russiýa ýaly asewraziýa Bileleşigindäki daşary ýurt kompaniýalary mümkin boldugyça öňünden taýýarlanarlar.

Jemleýji karar:

1. Dampa garşy paçlaryň täsiri astynda grafit elektrodlaryň eksport bahasy ýokarlandy we käbir kiçi we orta göwrümli grafit elektrod eksport kompaniýalary içerki satuwlara ýa-da beýleki ýurtlara eksporta ýüz tutup bilerler.
2. Käbir esasy grafit elektrod kompaniýalarynyň pikiriçe, grafit elektrod eksportynyň zyňylmagyna garşy borçlary bar bolsa-da, Hytaýyň grafit elektrod bahalary eksport bazarynda henizem käbir artykmaçlyklara eýedir we Hytaýyň grafit elektrod öndürmek kuwwaty global grafit elektrod öndürmek kuwwatynyň 65% -ini tutýar. .Möhüm rol oýnaýar.Grafit elektrodlaryna halkara isleg durnukly bolsa-da, hytaý grafit elektrodlaryna isleg bar.Gysgaça aýtsak, Hytaýyň grafit elektrod eksporty birneme peselip biler we düýpli pese gaçmaz.

Bazar dünýägaraýşy:

Çäklendirilen kuwwatyň we önümçiligiň täsiri astynda grafit elektrod bazary bilen üpjün etmegiň häzirki ýagdaýy gaty kyn we aşaky satyn almalar esasan gysga möhletde talap edilýär.Üýtgetmek aňsat däl.Bahanyň basyşynda grafit elektrod kompaniýalary satmakda belli bir islegsiz.Çig malyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirse, grafit elektrodlaryň bazar bahasynyň yzygiderli ýokarlanmagyna we ýokarlanmagyna 1000 ýuana / tonna garaşylýar.


Iş wagty: Noýabr-09-2021