We help the world growing since 2012

Grafit elektrodyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär.

Üpjünçilik tarapy hem, bahasy hem oňyn, grafit elektrodlaryň bazar bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär.

Häzirki wagtda Hytaýda grafit elektrodlarynyň bahasy ýokarlandy.2021-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Hytaýda esasy grafit elektrodlarynyň ortaça bahasy 21,821 ýuana / tonna, geçen hepdäniň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2.00% ýokarlandy we bahalar geçen aýyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7.57% ýokarlandy. ýylyň başynda bahasy.39,82% ösüş, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 50,12% ýokarlandy.Bu bahanyň ýokarlanmagy, esasan, çykdajylaryň we üpjünçiligiň oňyn täsirlerine täsir edýär.

Bahasy nukdaýnazaryndan: grafit elektrodlary üçin ýokary akymly çig malyň umumy bahasy henizem ýokarlanmany görkezýär.Noýabr aýynyň başynda pes kükürtli nebit koksynyň bahasy 300-600 ýuana / tonna ýokarlandy, pes kükürtli kalsinli koksuň bahasy bir wagtda 300-700 ýuana / tonna ýokarlandy we iňňe koksynyň bahasy 300 ýokarlandy -500 ýuana / tonna;kömür çukurynyň bahasynyň garaşylmagyna garaşylýar, ýöne bahasy henizem ýokary, grafit elektrod bazarynyň umumy bahasy ep-esli ýokarlandy.

Üpjünçilik nukdaýnazaryndan: Häzirki wagtda grafit elektrod bazarynyň umumy üpjünçiligi gaty, esasanam aşa güýçli kiçi we orta göwrümli grafit elektrodlary.Käbir grafit elektrod kompaniýalary kompaniýalaryň üpjünçiliginiň gatydygyny we üpjünçiligiň belli bir basyş astyndadygyny aýdýarlar.Esasy sebäpler:

1. Esasy grafit elektrod kompaniýalary esasan aşa ýokary güýçli uly göwrümli grafit elektrodlaryny öndürýärler.Kiçi we orta göwrümli grafit elektrodlary az bazarda öndürilýär we üpjünçilik gaty kyn.
2. Dürli welaýatlaryň elektrik toguny çäklendirmek syýasaty henizem durmuşa geçirilýär we käbir sebitlerde elektrik çäklendirmesi haýallady, ýöne grafit elektrod bazarynyň umumy başlangyjy henizem çäklendirilen.Mundan başga-da, käbir sebitlerde gyşky daşky gurşawy goramak önümçiligini çäklendirmek habarnamasy alyndy we Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň täsiri astynda önümçiligiň gerimi giňeldi we grafit elektrodlarynyň önümçiliginiň azalmagyna garaşylýar.
3. Mundan başga-da, grafitizasiýa prosesi çäkli güýjüň we önümçiligiň täsiri astynda ýetmezçilik edýär, bu bolsa bir tarapdan grafit elektrodlarynyň uzak wagtlap öndürilmegine sebäp bolýar.Beýleki tarapdan, grafitizasiýany gaýtadan işlemegiň bahasynyň ýokarlanmagy, doly göwrümli grafit elektrod kompaniýalarynyň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy.

Isleg tarapy: Häzirki wagtda grafit elektrod bazaryna umumy isleg esasan durnukly.Çäklendirilen naprýa .eniýe önümçiliginiň täsiri astynda aşaky polat degirmenleriniň grafit elektrodynyň umumy ýetmezçiligi polat fabriginiň grafit elektrodlaryny satyn almak mentalitetine täsir edýär.Şeýle-de bolsa, grafit elektrod bazary berk üpjün edilýär we bahalar ýokarlanýar.Gyjyndyryjy, polat fabriklerinde belli bir doldurma islegi bar.

Eksport: Hytaýyň grafit elektrod eksport bazaryndaky häzirki öndürijiliginiň öňki döwür bilen deňeşdirilende gowulaşandygy we käbir grafit elektrod kompaniýalarynyň eksport sargytlarynyň köpelendigi habar berildi.Şeýle-de bolsa, asewraziýa Bileleşiginiň we Europeanewropa Bileleşiginiň zyňylmagyna garşy Hytaýyň grafit elektrod eksportyna henizem belli bir basyş bar we eksport bazarynyň umumy görkezijisi oňyn we negatiw faktorlar biri-biri bilen baglanyşykly.

Häzirki bazar oňyn:

1. Dördünji çärýekde käbir eksport sargytlary gaýtadan gol çekildi we daşary ýurt kompaniýalary gyşda ätiýaçlyk etmeli boldular.
2. Deňiz ýükleriniň eksporty azaldy, eksport gämileriniň we port konteýnerleriniň dartgynlygy azaldy we grafit elektrodlarynyň eksport sikli azaldy.
3. asewraziýa Bileleşiginiň zyňylmagyna garşy gutarnykly karary 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda resmi taýdan durmuşa geçiriler. Russiýa ýaly asewraziýa Bileleşigindäki daşary ýurt kompaniýalary mümkin boldugyça öňünden taýýarlanarlar.

Jemleýji karar:

1. Dampa garşy paçlaryň täsiri astynda grafit elektrodlarynyň eksport bahasy ýokarlandy we käbir kiçi we orta göwrümli grafit elektrod eksport kompaniýalary içerki satuwlara ýa-da beýleki ýurtlara eksporta ýüz tutup bilerler.
2. Käbir esasy grafit elektrod kompaniýalarynyň pikirine görä, grafit elektrod eksportynyň zyňylmagyna garşy borçlary bar bolsa-da, Hytaýyň grafit elektrod bahalary eksport bazarynda belli bir artykmaçlyga eýe we Hytaýyň grafit elektrod öndürmek kuwwaty global grafit elektrod öndürmek kuwwatynyň 65% -ini tutýar. .Möhüm rol oýnaýar.Grafit elektrodlaryna halkara isleg durnukly bolsa-da, hytaý grafit elektrodlaryna isleg bar.Gysgaça aýtsak, Hytaýyň grafit elektrod eksportynyň birneme azalmagyna we düýpli pese gaçmagyna garaşylmaýar.

Bazar dünýägaraýşy:

Çäklendirilen kuwwatyň we önümçiligiň täsiri astynda grafit elektrod bazaryndaky häzirki ýagdaý gaty kyn we gysga möhletde aşaky satyn alyşlar talap edilýär.Üýtgetmek aňsat däl.Bahanyň basyşy astynda, grafit elektrod kompaniýalary satmakda belli bir islemeýärler.Çig malyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirse, grafit elektrodlarynyň bazar bahasynyň yzygiderli ýokarlanmagyna we ýokarlanmagyna 1000 ýuana / tonna garaşylýar.


Iş wagty: Noýabr-09-2021