We help the world growing since 2012

“Hotspot”: Russiýada we Ukrainada ýagdaý Hytaýyň grafit elektrod eksportyna amatly

Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky dartgynlygyň artmagy bilen, Europeewropa, ABŞ we beýleki ýurtlar tarapyndan Russiýa garşy girizilen sanksiýalar hasam güýçlendi we Russiýanyň käbir iri senagat kärhanalary (“Severstal Steel”) theB-ne üpjünçiligini bes etjekdiklerini habar berdiler.Munuň täsirinde soňky döwürde Russiýa bilen ýakyn baglanyşykly käbir önümler üçin (alýumin, gyzgyn rulon, kömür we ş.m.) global haryt bahalary soňky döwürde ýokarlandy.

1. Russiýada grafit elektrodlaryny import we eksport etmek

Russiýa grafit elektrodlaryny arassa import ediji.Grafit elektrodlarynyň ýyllyk import mukdary takmynan 40,000 tonna bolup, olaryň ýarysyndan gowragy Hytaýdan, galanlary Hindistandan, Fransiýadan we Ispaniýadan gelýär.Emma şol bir wagtyň özünde Russiýada her ýyl esasan ABŞ, Europeanewropa Bileleşigi, Belarus, Gazagystan we beýleki ýurtlara eksport üçin 20,000 tonna golaý grafit elektrod bar.Aboveokarda agzalan ýurtlardaky elektrik ýaýly peçleriň köpüsiniň 150 tonnadan ýokarydygy sebäpli, Russiýa tarapyndan eksport edilen grafit elektrodlary esasan uly göwrümli ultra güýçli elektrodlardyr.

Önümçilik nukdaýnazaryndan Russiýada esasy içerki elektrod öndürijisi Nowoçerkasskda, Nowosibirskde we Çelýabinskde grafit elektrod zawodlary bolan Energoprom toparydyr.Grafit elektrodlarynyň ýyllyk önümçilik kuwwaty takmynan 60,000 tonna, hakyky önümi bolsa ýylda 30,000-40,000 tonna.Mundan başga-da, Russiýanyň dördünji uly nebit kompaniýasy täze iňňe koksy we grafit elektrod taslamalaryny gurmagy meýilleşdirýär.

Isleg nukdaýnazaryndan häzirki wagtda Russiýada aşa güýçli elektrodlaryň ýarysyndan gowragy import edilýär, adaty kuwwat esasan içerki üpjünçilik we ýokary kuwwatlylygyň ýarysy.

2. Hytaýda grafit elektrodlarynyň eksportyna itergi bermek

Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruşdan soň, önümçilik çykdajylarynyň ýokarlanmagynyň we Russiýanyň eksportynyň kesilmeginiň iki esse täsiri sebäpli, Europeanewropanyň käbir bazarlarynda uly göwrümli ultra güýçli elektrodlaryň sitatasynyň takmynan 5500-e ýetendigi düşünilýär. ABŞ dollary / tonna.Dünýä bazaryna seredeniňde, soňky ýyllarda hindi grafit elektrod öndürijileriniň önümçilik kuwwatynyň ujypsyzja giňelmeginden başga, önümçilik kuwwaty esasan birneme durnukly, şonuň üçin bu hytaý grafit elektrod öndürijileri üçin amatly pursat.Bir tarapdan, EUB ýurtlaryna eksporty artdyryp biler we uly göwrümli ultra güýçli elektrodlar Russiýanyň asyl bazar paýyny 15,000-20,000 tonna töweregi dolduryp biler.Esasy bäsdeşler ABŞ we Japanaponiýa bolup biler;EUB ýurtlarynyň Russiýa eksportynyň azalmagynda esasy bäsdeş Hindistan bolup biler.

Umuman aýdylanda, bu geosyýasy çaknyşyk meniň ýurdumyň grafit elektrod eksportyny ýylda 15 000-20 000 tonna artdyryp biler diýlip garaşylýar.


Iş wagty: Mart-08-2022