We help the world growing since 2012

2019-njy ýylyň noýabr aýynda rus grafit elektrod alyjysy Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.

2019-njy ýylyň noýabr aýynda rus grafit elektrod satyn alyjy Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.-e geldi. Geňeşiň başlygy müşderilere zawody görmek üçin ýoldaş boldy we kompaniýanyň ösüşi barada jikme-jik maglumat berdi .Biz müşderilerimiziň soraglaryna sabyrlylyk bilen jogap berdik. alada goýýan meselelerine gowy çözgütler hödürläň. Müşderiler bilen yzygiderli aragatnaşyk sakladyk, olaryň talaplaryna we aladalaryna düşündik we dogry çözgütler berdik we müşderi grafit elektrodlarymyzdan gaty kanagatlanýar. Bu tehnologiýa alyş-çalşygy diňe bir bize mümkinçilik bermeýär ylalaşyga gelmek, şeýle hem gowy halkara dostlugy ýola goýmak mümkin. Şol bir wagtyň özünde-de bizi Russiýa gelmäge çagyrdylar. Biziň kompaniýamyzda ýakymly we ýatdan çykmajak satyn alyş syýahatyna eýe bolarys diýip umyt edýäris!
Kompaniýamyzyň önümleriniň köp görnüşi, amatly bahasy, ajaýyp hili we birinji derejeli hyzmaty bar. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere birinji derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek we Hytaýda uglerod önümlerini ygtybarly üpjün ediji bolmak isleýäris.
Gelmegiňize garaşýaryn!

rey (1) rey (2)


Iş wagty: 31-2020-nji dekabry