We help the world growing since 2012

Çykdajylaryň ýokarlanmagy we girdejiniň ýeterlik däldigi, grafit elektrodyň bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar.

Bazar syn: Grafit elektrod bazaryndaky bahalar şu hepde durnukly boldy.Bu hepde, grafit elektrodlarynyň ýokary çig maly bolan az kükürtli nebit koksynyň bahasy aşak gaçmagyny we durnuklaşmagyny bes etdi.Grafit elektrodlarynyň çig mal ýüzüne ýaramaz täsiri gowşady we grafit elektrod bazarynyň garaşmak garaýşy birneme gowşady.Grafit elektrodlary üçin çig mal bolan iňňe koksynyň we kömür çukurynyň ýokary bahalarynyň basyşy esasy grafit elektrod kompaniýalarynyň köpüsi öz sitatalaryny tassykladylar.Mundan başga-da, şu hepdäniň grafit elektrody aşaky akymly elektrik peç polady henizem ýokary iş derejesini saklaýar we grafit elektrody diňe durnukly bolmaly.Esasy grafit elektrod kompaniýalarynyň köpüsi kompaniýanyň iberişleriniň durnuklydygyny aýtdy.Grafit elektrodyň isleg tarapynyň goldawynyň henizem bardygyny görmek bolýar.
Üpjünçilik: Grafit elektrod bazary şu hepde gaty üpjünçiligi üpjün etdi.Bu hepde, grafit elektrod bazaryndaky aşa ýokary güýçli kiçi we orta göwrümli grafit elektrodlarynyň üpjünçiligi berk bolmagyny dowam etdirdi.Esasy sebäbi, esasy grafit elektrod kompaniýalarynyň has ýokary güýçli we uly göwrümli grafit elektrodlaryny öndürmegidir.Kiçi we orta göwrümli grafit elektrodlary az önümçilik paýyny emele getirýär we aşaky islegiň sarp edilmegi sebäpli bazaryň sanawy ýok.Ösüşi bilen kiçi we orta göwrümli grafit elektrodlary bilen üpjünçilik henizem gaty.
Talap tarapy: Grafit elektrod bazaryna isleg tarapy şu hepde umumy görkezijini gowy saklady.Şu hepde Hytaýyň elektrik peç polat zawodlarynyň işleýiş derejesi birneme ýokary derejede galdy.Gaty islegiň goldawy bilen, grafit elektrodlary satyn almak duýgusy birneme gowydy.Mundan başga-da, grafit elektrod kompaniýalarynyň beren pikirlerine görä, eksport gämileriniň ýük nyrhy soňky döwürde ýokary derejede galsa-da, eksport gämileriniň berk üpjünçiligi azaldy we grafit elektrod eksportynyň umumy görkezijisi gowulaşdy.

Bahasy nukdaýnazaryndan: Grafit elektrodlaryň bahasy şu hepde köpelýändigini görkezdi.Az kükürtli nebit koksynyň bahasy şu hepde düşmegini bes etdi we durnuklaşdy, grafit elektrodyň çig malynyň üstündäki ýaramaz täsiri gowşady;iňňe koksynyň bahasy şu hepde ýokary galdy, kömür çukurynyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirdi we grafit elektrodlarynyň bahasy henizem ýokarlanýar.
Girdeji nukdaýnazaryndan: Grafit elektrod bazarynyň umumy girdejisi şu hepde henizem ýeterlik däl.Grafit elektrod bazarynyň bahasy soňky döwürde yzygiderli işleýär we çykdajylaryň ýokarlanmagy grafit elektrod bazaryndaky girdeji marginini gysýar.
Inwentar taýdan: Bu hepde grafit elektrod bazarynda artykmaç inwentar toplama ýok.Bu hepde grafit elektrod kompaniýalarynyň köpüsinde durnukly önümçilik bolýar we grafit elektrodlaryň aşaky islegi diňe durnukly, bazarda artykmaç inwentar toplanmaýar.Käbir esasy grafit elektrod kompaniýalary adaty dolanyşyk sanawynyň bir bölegini saklajakdyklaryny, käbir kiçi we orta göwrümli grafit elektrod kompaniýalary bolsa kompaniýanyň sanawynyň ýokdugyny görkezdiler.
Outlook çaklamasy: Grafit elektrod bazarynyň bahasy şu hepde ýokary bolmagynda galýar we az kükürtli nebit koksynyň bahasy durnuklaşdy we grafit elektrod goldawynyň bahasy ýokarlanar.Grafit elektrod bazarynyň umumy girdejisiniň henizem ýeterlik däldigi sebäpli, grafit elektrod bazarynyň bahasynyň öňe gitmek mümkinçiligi bar we 1000 ýuana / tonna ýokarlanmagyna garaşylýar.


Iş wagty: Iýun-08-2021