We help the world growing since 2012

Talap we isleg oýny, grafit elektrod kompaniýalary ýokarlanmagyny dowam etdirýärler

Häzirki wagtda Hytaýda grafit elektrodlarynyň bahasy 1000 ýuana / tonna ýokarlandy.2022-nji ýylyň 2-nji dekabry ýagdaýyna Hytaýda diametri 300-600mm bolan grafit elektrodlarynyň esasy bahasy: adaty kuwwat 21,500-23,500 ýuana / tonna;ýokary kuwwat 21,500-24,500 ýuana / tonna;aşa ýokary kuwwat 23000-27500 ýuana / tonna;ultra ýokary kuwwatly 700mm grafit elektrod 30000-31000 ýuana / tonna.

Esasy sebäbi, çykdajy tarapdaky basyş we girdejiniň ýoklugy sebäpli grafit elektrod kompaniýalarynyň keýpiniň ýokary bolmagy we häzirki grafit elektrod bazarynyň üpjünçilik tarapynyň azalmagydyr.Käbir kompaniýalar henizem önümçilige gözegçilik edýärler we önümçiligi azaldýarlar.Şonuň üçin üpjünçiligiň we bahanyň goşa goldawy bilen grafit elektrod kompaniýalary bahalary ýokarlandyrdylar.Şeýle-de bolsa, aşaky polat fabrikleriniň işleýşiniň pesligi sebäpli, täze bahanyň ýerine ýetirilmeginden soň grafit elektrod bazarynda hiç hili amal ýok.Specificörite derňew aşakdaky ýaly:

   1. profeterlik däl girdeji, grafit elektrod kompaniýalary aç-açan ýokarlanmagyna garaşýarlar

Häzirki wagtda grafit elektrodlarynyň ýokary çig maly bolan Fuşunda we Daqingde az kükürtli nebit koksynyň bahasy 6,320 ýuana / tonna bolup, geçen hepdeden 9,42% peseldi.Şeýle-de bolsa, grafit elektrodlarynyň uzak önümçilik sikli sebäpli bahanyň arzanlamagy grafit elektrod bazaryna düýpli täsir etmedi.Kömür çukurynyň ortaça bazar bahasy 7,923 ýuana / tonna, iňňe koksynyň ortaça bazar bahasy bolsa 11,708 ýuana / tonna.Grafit elektrod çig malynyň bahasynyň henizem ýokary derejede bolandygyny görmek bolýar.Teoriýa boýunça, grafit elektrod bazarynyň häzirki önümçilik bahasy takmynan 21,000-22,000 ýuana / tonna.Häzirki grafit elektrod bazaryndaky hakyky geleşik bahasy bilen deňeşdirilende, grafit elektrod bazarynyň umumy girdejisi ýeterlik däl we grafit elektrod kompaniýalary ýitgileriň ýagdaýyny üýtgetmäge umyt edýärler.

2.Grafit elektrod bazary ulanylmaýar we kärhanalaryň sitatalary berk

 

   Polat degirmenleri barada: Elektrik peçiniň polat zawodlaryny ýitiren ýagdaýynda, iş ýeterlik däl we grafit elektrodlaryna bolan isleg az.Uzyn işleýän polat fabrikleri esasan isleg boýunça satyn alýarlar.Grafit elektrodlaryň bahasynyň ýokarlanmagy polat fabrikleriniň ätiýaçlyk duýgusyny döredip biler.

   Eksport nukdaýnazaryndan: Grafit elektrod kompaniýalarynyň işgärleriniň bellemegine görä, eksport sargytlary geçen ýyl bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy we bazaryň dünýägaraýyşynda oňaýsyz duýgy bar.

GELJEK FORECAST

Häzirki wagtda grafit elektrod kompaniýalary ulanylmaýar we çykdajy tarapy henizem ýokary derejede.Şeýle-de bolsa, aşaky bazardaky isleg gowşak we satyn alyşlar esasan islege bagly.Bu gezek grafit elektrod kompaniýalary ýitgileriň ýagdaýyny üýtgetmek umydy bilen bahalary güýçli ýokarlandyrýarlar, emma aşaky isleg entek düýpli gowulaşma görmedi., we täze baha ýaňy durmuşa geçirilip başlandy, grafit elektrodyň bahasy ýokarlanandan soň hiç hili amal bolmady.Şol sebäpli, umuman alanyňda, grafit elektrodyň bahalary bu ýokarlamanyň kem-kemden durmuşa geçirilmegine esaslanar.


Iş wagty: Dekabr-03-2022