We help the world growing since 2012

Eaf polat öndürmek üçin Hytaýyň ýokary hilli Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Öňdebaryjy tehnologiýamyz, şeýle hem innowasiýa ruhumyz, özara hyzmatdaşlygymyz, peýdalarymyz we öňegidişligimiz bilen, Eaf polat öndürmek üçin oňat dizaýn edilen Hytaý ýokary hilli Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlary üçin abraýly kompaniýaňyz bilen bilelikde abadan geljegi gurarys. Müşderileri tarapyndan ygtybarly we garşylanjak we işgärlerine şatlyk getirjek ajaýyp kompaniýa we ýokary hilli, ygtybarlylygy we bäsdeşlik ukyby bolan daşary ýurt söwdasy kärhanasy.
Öňdebaryjy tehnologiýamyz, innowasiýa ruhumyz, özara hyzmatdaşlygymyz, peýdalarymyz we öňegidişligimiz bilen, abraýly kompaniýaňyz bilen bilelikde abadan geljegi gurarysHytaý grafit elektrodlary, Grafit çybyk elektrodlary, Öz bellige alnan markamyz bar we ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hyzmat sebäpli kompaniýamyz çalt ösýär.Nearakyn wagtda içerde we daşary ýurtlardan has köp dostumyz bilen işewür gatnaşyklar gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Hat alyşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Düşündiriş
Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlary esasy çig mal hökmünde ýokary hilli iňňe koksundan ýasalýar we emele getirmek, gowurmak, emdirmek, grafitleşdirmek we mehaniki gaýtadan işlemek arkaly ýasalýar.Elektrik ýaýly peçlerde geçiriji material hökmünde giňden ulanylýar.

Spesifikasiýa
Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlaryň we emzikleriň fiziki we himiki görkezijileri YB / T 4090-2015 degişlidir
Grafit elektroddaky görkezmeler
1.Elektrodlar arassa, gurak ýerde, zarba we çaknyşyklardan saklanmalydyr. Ulanmak üçin guratmaly.
2. Emzikleri birleşdireniňizde, deşigi gysylan howa bilen arassalaň, soňra emziklere zeper ýetirmezden emzikleri seresaplylyk bilen sokuň.
3. Iki elektrod 20-30mm uzaklykda bolanda gysylan howa bilen elektrodyň ujuny saýlaň.
4.Elrodlar kranlar bilen birikdirilende, iki elektrodyň arasyndaky boşlugyň 0,005 mm-den az bolmagy görkezilen lakasiýa bilen doly berkidilmelidir.
5. Elektrodyň döwülmeginiň öňüni almak üçin görkezme material bloklaryndan daşda durmagyňyzy haýyş edýäris.
6. Elektrodyň döwülmeginiň öňüni almak üçin, anizlenen bloky aşaky bölegine goýuň we kiçi bölegi ýokarky bölegine goýuň.

Taslama

Nominal diametri / mm

300 ~ 400

450 ~ 500

550 ~ 650

700 ~ 800

Garşylyk /μΩ ·m

Elektrod

6.2

6.3

6.0

5.8

Emzik

5.3

5.3

4.5

4.3

Fleksural güýç / MPa

Elektrod

10.5

10.5

10.0

10.0

Emzik

20.0

20.0

22.0

23.0

Elastik modul / GPa

Elektrod

14.0

14.0

14.0

14.0

Emzik

20.0

20.0

22.0

22.0

Köp dykyzlygy / (g / sm3)

Elektrod

1.67

1.66

1.66

1.68

Emzik

1.74

1.75

1.78

1.78

Malylylyk giňelme koeffisiýenti

/ (10)-6/)

otagyň temperaturasy ~ 600℃)

Elektrod

1.5

1.5

1.5

1.5

Emzik

1.4

1.4

1.3

1.3

Kül /% ≤

0,5

0,5

0,5

0,5

Bellik: Kül salgylanma indeksine bölünýär.

Öňdebaryjy tehnologiýamyz, şeýle hem innowasiýa ruhumyz, özara hyzmatdaşlygymyz, peýdalarymyz we öňegidişligimiz bilen, Eaf polat öndürmek üçin oňat dizaýn edilen Hytaý ýokary hilli Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlary üçin abraýly kompaniýaňyz bilen bilelikde abadan geljegi gurarys. Müşderileri tarapyndan ygtybarly we garşylanjak we işgärlerine şatlyk getirjek ajaýyp kompaniýa we ýokary hilli, ygtybarlylygy we bäsdeşlik ukyby bolan daşary ýurt söwdasy kärhanasy.
Gowy dizaýn edilenHytaý grafit elektrodlary, Grafit çybyk elektrodlary, Öz bellige alnan markamyz bar we ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hyzmat sebäpli kompaniýamyz çalt ösýär.Nearakyn wagtda içerde we daşary ýurtlardan has köp dostumyz bilen işewür gatnaşyklar gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Hat alyşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler